โครงการ ฝายไอร์บือแต

สถานที่ตั้ง

ตำบล ช้างเผือก อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการฝายบ้านไอร์บือแต โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซีย

บ้านไอร์บือแต หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอนะแจะ จังหวัดนราธิวาส

พิกัด 47 N QG 678-860 ระวาง 5321 III

แผนที่มาตราส่วน 1:50,000

 

เรื่องเดิม 

       เนื่องด้วยโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย เพื่อให้เกิดความมั่นคงและมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี จึงเสนอโครงการต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบกรมชลประทานจึงจัดเข้าแผนและดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2538

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

         เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรของราษฎรบ้านไอร์บือแต หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ราษฎรจำนวน 365 ครัวเรือน ประชากร 750 คน

 

ลักษณะโครงการ

      ข้อมูลอุทกวิทยา

       - พื้นที่รับน้ำเหนือฝายทดน้ำ         2.00  ตารางกิโลเมตร

 

      ก่อสร้างปี 2538 งบประมาณ 12,451,075.- บาท

      -ฝายทดน้ำเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสูง 2.00 เมตร สันฝายยาว 10.00 เมตร

      -ระบบส่งน้ำโดยการวางท่อส่งน้ำเป็นท่อ PVC 1-O 0.15 เมตร ยาว 3,900 เมตร

      สร้างถังกรองน้ำ-เก็บน้ำ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 แห่ง

 

การบริหารจัดการน้ำ

       ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายบ้านไอร์บือแต ในรูปแบบคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2538

 

ปัญหาและอุปสรรค

     -ด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ

      น้ำต้นทุนน้อยลงเนื่องจากพื้นที่สภาพป่าเปลี่ยนไป

 

แนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหา

      -

ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน

      -

แผนที่โครงการ                        47N RG 860-678         พิกัด UTM (E)      860000

ระวาง                                    L7018 5321 III              พิกัด UTM (M)      667800             

ชื่อลุ่มน้ำ                                ภาคใต้ฝั่งตะวันออก              รหัสลุ่มน้ำ          21

ประเภทโครงการ                      ปรับปรุงระบบชลประทาน          ขนาดโครงการ    ขนาดเล็ก   

 

     

โครงการฝายบ้านไอร์บือแต โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซีย            

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve