โครงการ ฝายบ้านกาต๊ะ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ดุซงญอ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างฝายทดน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve