• โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านต้อนใหม่ 2

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านต้อนใหม่ 1

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหิน

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยวังเรือ

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 2,500 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

  จังหวัด สกลนคร

  แผนงาน/กิจกรรมที่จะดําเนินการโครงการรวม 16 รายการ และจะต?องทําการยกระดับโดยรอบพื้นที่ 25 ไร? เพื่อดําเนินกิจกรรมหลักคือ ทํานาบัว ทํานาข?าวบ?อเลี้ยงปลา และถมปรับพื้นที่ก?อสร?างอาคารต่างๆ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกตาดทอง และหมู่บ้านใกล้เคียงให้มีน้ำเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และใช้อุปโภค-บริโภคตลอดปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ งานพัฒนาลำห้วยบ่อแดงลำห้วยซาง

  จังหวัด สกลนคร

  ขุดลอกลำห้วยบ่อแดงลำห้วยซาง ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎร

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรงปล่อยปลา ณ อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับงานจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ให้มีน้ำอุปโภค-บริโภค มีราษฎรในพื้นที่ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ และตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ซึ่ง กรมชลประท...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร

  จังหวัด สกลนคร

  ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ แก้ไขปัญหาดินเค็มด้วยระบบน้ำชลประทาน

  จังหวัด สกลนคร

 • โครงการ ขุดสระเก็บน้ำวัดจอมแจ้ง

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ และการเพาะปลูกในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเจริญศิลป์ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ และบ้านหนองฮางใหญ่ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริ พอสรุปได้ดังนี้ “ควรพิจารณาต่อท่อรับน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ไปลงสระน้ำในบริเวณวัดจอมแจ้งบ้านห...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองกกโก

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ และการเพาะปลูกในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเจริญศิลป์ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ และบ้านหนองฮางใหญ่ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริ พอสรุปได้ดังนี้ “ให้พิจารณาสำรวจดูว่า ในบริเวณตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส และตำบลเจริญศิลป์ กิ่งอำเภอเจริ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองหัวขวาน

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปว่า “การเกษตรกรรมโดยอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว จะประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเป็นประจำ ในเขตศูนย์ฯ มีหนองเต่าและหนองแฝก ส่วนนอกเขตศูนย์ฯ ในบ้านนานกเค้าและบ้านนาคำก็มีหนองน้ำกระจายอยู...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองหมากเฒ่า

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปว่า “การเกษตรกรรมโดยอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว จะประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเป็นประจำ ในเขตศูนย์ฯ มีหนองเต่าและหนองแฝก ส่วนนอกเขตศูนย์ฯ ในบ้านนานกเค้าและบ้านนาคำก็มีหนองน้ำกระจายอยู...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองแบน (ขุดลอกกองดิน)

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณหนองหมาคาบปลา บ้านจำปา ตำบลหนองลาด และอ่างเก็บน้ำหนองแบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านธาตุ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนาในด้านต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้ “ควรพิจารณาขุดลอกกองดิน จำนวน 3 กอง ออกจากอ่างเก็บน้ำหนองแบนฯ และนำดินนั้นไปถมเกลี่ยในบริเวณพื้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองหญ้าปล้อง

  จังหวัด สกลนคร

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเที้ยง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองแปน 1

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยด่านม้าแล่น

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองแปน 2

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

12345678...238( 4,741 โครงการ )

curve