โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านต้อนใหม่ 2

สถานที่ตั้ง

ตำบล สร้างค้อ อำเภอ ภูพาน จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve