โครงการ งานพัฒนาลำห้วยบ่อแดงลำห้วยซาง

สถานที่ตั้ง

อำเภอ บ้านม่วง จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ขุดลอกลำห้วยบ่อแดงลำห้วยซาง ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve