โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด

สถานที่ตั้ง

ตำบล ค้อเขียว อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกตาดทอง และหมู่บ้านใกล้เคียงให้มีน้ำเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และใช้อุปโภค-บริโภคตลอดปี

ผลการดำเนินงาน ปี 2537

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ 0.7 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำนบดินสูง 13 เมตร ยาว 135 เมตร หลังคันกว้าง 6 เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

1. ราษฎร จำนวน 2 หมู่บ้าน จำนวน 130 ครัวเรือน มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดปี จำนวน 300 ไร่

2. ช่วยเหลือกิจกรรมการเลี้ยงโคของสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด และบ่อปลา ประมาณ 10 บ่อ รวม 10 ไร่ได้ตลอดปี

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ 700,000 ลูกบาศก์เมตร สนับสนุนพื้นที่การเพาะปลูก จำนวน 300 ไร่

และสนับสนุนกิจการโคนม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ด้วย

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve