โครงการ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

สถานที่ตั้ง

ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

แผนงาน/กิจกรรมที่จะดําเนินการโครงการรวม 16 รายการ และจะต?องทําการยกระดับโดยรอบพื้นที่ 25 ไร? เพื่อดําเนินกิจกรรมหลักคือ ทํานาบัว ทํานาข?าวบ?อเลี้ยงปลา และถมปรับพื้นที่ก?อสร?างอาคารต่างๆ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

curve