โครงการ ขุดสระเก็บน้ำวัดจอมแจ้ง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ธาตุ อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดสระเก็บน้ำวัดจอมแจ้ง

บ้านหนองฮาง ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

            เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ และการเพาะปลูกในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเจริญศิลป์ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ และบ้านหนองฮางใหญ่ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริ พอสรุปได้ดังนี้ “ควรพิจารณาต่อท่อรับน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ไปลงสระน้ำในบริเวณวัดจอมแจ้งบ้านหนองฮาง ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเก็บขังน้ำไว้ให้พระภิกษุสามเณรและราษฎรได้ใช้ประโยชน์ต่อไป”

ผลการดำเนินงาน ปี 2533

              ขุดสระเก็บน้ำพร้อมดาดคอนกรีตขนาดก้นสระ 12x25 ขนาดขอบสระ 25x25 เมตร และบันไดหินก่อ พร้อมทั้งขุดคูส่งน้ำ ยาว 140 เมตร และอาคารชลประทานประกอบ 2 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

               ช่วยให้พระภิกษุ สามเณร ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดจอมแจ้ง และราษฎรในบริเวณบ้านบ้านหนองฮาง ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 118  ครอบครัว สามารถมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve