โครงการ ขุดลอกหนองหญ้าปล้อง

สถานที่ตั้ง

ตำบล พังขว้าง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดสกลนคร

บ้านดงขุมข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลพังขวาง  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

            เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทรายตอนบน 3 อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 และอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปว่า “ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ และปรับปรุงหนองน้ำตามท้องที่ต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ราษฎรในเขตท้องที่ดังกล่าว และบริเวณใกล้เคียงมีน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภค และการประมง”

ผลการดำเนินงาน ปี 2534

             ขุดลอกหนองน้ำขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 1.6 เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้น 1 แห่ง และอาคารท่อรับน้ำ 1 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

              ช่วยให้ราษฎรในบริเวณบ้านดงขุมข้าว หมู่ 3 และบ้านดงยอ หมู่ 6 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 228 ครัวเรือน หรือ 1,184 คน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ ได้ตลอดปี นอกจากนี้ยังสามารถมีน้ำสำหรับสนับสนุนการเพาะปลูกในพื้นที่ประมาณ 40 ไร่

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve