โครงการ ขุดลอกหนองกกโก

สถานที่ตั้ง

ตำบล ธาตุ อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหนองกกโก

บ้านหนองฮาง ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

            เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ และการเพาะปลูกในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเจริญศิลป์ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ และบ้านหนองฮางใหญ่ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริ พอสรุปได้ดังนี้ “ให้พิจารณาสำรวจดูว่า ในบริเวณตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส และตำบลเจริญศิลป์ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ มีบริเวณใดมีหนองน้ำตื้นเขิน ก็ให้ดำเนินการขุดลอกหนองน้ำ โดยเฉพาะบริเวณหนองกกโก และหนองมน ก็จะสามารถช่วยให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ หนองน้ำ ซึงกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอยู่ได้มีน้ำสำหรับการใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ”

ผลการดำเนินงาน ปี 2533

              ขุดลอกหนองน้ำ ขนาดกว้าง 55 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร และอาคารประกอบ มีท่อรับน้ำ 1 แห่งท่อส่งน้ำ 1 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

               ช่วยให้ราษฎรในบริเวณบ้านบ้านโคกกลาง ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 11  ครอบครัว สามารถมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve