โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองแบน (ขุดลอกกองดิน)

สถานที่ตั้ง

ตำบล พังขว้าง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกกองดินของอ่างเก็บน้ำหนองแบน

บ้านธาตุ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

             เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณหนองหมาคาบปลา บ้านจำปา ตำบลหนองลาด และอ่างเก็บน้ำหนองแบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านธาตุ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนาในด้านต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้ “ควรพิจารณาขุดลอกกองดิน จำนวน 3 กอง ออกจากอ่างเก็บน้ำหนองแบนฯ และนำดินนั้นไปถมเกลี่ยในบริเวณพื้นที่ต่ำ รอบหนองน้ำแห่งนี้ให้สูงขึ้นกว่าเดิมไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ต่ำดังกล่าวทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี และให้ใส่บานไม้ (STOP LOGS) ที่อาคารระบายน้ำล้นเพื่อเพิ่มระดับน้ำเก็บกักในอ่างให้สูงขึ้นอีกประมาณ 0.5 เมตร ซึ่งจะช่วยให้ราษฎรบริเวณรอบอ่างมีน้ำใช้เพาะปลูกและอุปโภคได้เพิ่มมากขึ้น”

ผลการดำเนินงาน ปี 2534

               ขุดลอกกองดินของอ่างเก็บน้ำหนองแบนกักน้ำทำให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

              ช่วยให้ราษฎรในบริเวณบ้านธาตุ บ้านกุดพร้าว บ้านภูแฉะ และบ้านวาริช อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน 865 ครัวเรือน หรือ 4,906 คน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ และการเพาะปลูก ได้อีกด้วย

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve