โครงการ จัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎร

สถานที่ตั้ง

ตำบล เจริญศิลป์ อำเภอ เจริญศิลป์ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรในเขต

ตำบลเจริญศิลป์ ตำบลธาตุ จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรงปล่อยปลา ณ อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับงานจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ให้มีน้ำอุปโภค-บริโภค   มีราษฎรในพื้นที่ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ และตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ซึ่ง กรมชลประทาน ได้พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของราษฎรตามความเหมาะสม และได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว

ผลการดำเนินงาน ปี 2543

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการขุดลอกหนองบ่อนกเค้า ขนาดกว้าง 350 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 3 เมตร ความจุประมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตร และขุดลอกหนองกุดนาขาม ขนาดกว้าง 120 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 2.5 เมตร ความจุประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประโยชน์ของโครงการ

ราษฎร จำนวน 4 หมู่บ้าน ในเขตตำบลเจริญศิลป์ ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ และตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 430 ครัวเรือน 2,270 คน มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ทำการประมง เลี้ยงสัตว์ได้ตลอดปี และก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่พื้นที่การเกษตร จำนวน 1,000 ไร่

ผลการดำเนินงาน ปี 2544

กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกห้วยนกเค้า บริเวณตำบลเจริญศิลป์ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นระยะทางทั้งสิ้น 4.5 กิโลเมตร

ประโยชน์ของโครงการ

สามารถช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ บ้านหนองฮาง และบ้านหนองฮางน้อย ตำบลธาตุ รวม 500 ครัวเรือน

ลำห้วยนานกเค้า มีสภาพตื้นเขิน ตลิ่งทรุด เมื่อดำเนินการขุดลอก

ความยาว 4.5 กิโลเมตร จะทำให้สามารถกักเก็บน้ำและระบายน้ำได้มากขึ้น

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve