โครงการ ขุดลอกหนองหมากเฒ่า

สถานที่ตั้ง

ตำบล ห้วยยาง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหนองหมากเฒ่า 2 จังหวัดสกลนคร

บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

             เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปว่า “การเกษตรกรรมโดยอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว จะประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเป็นประจำ ในเขตศูนย์ฯ มีหนองเต่าและหนองแฝก ส่วนนอกเขตศูนย์ฯ ในบ้านนานกเค้าและบ้านนาคำก็มีหนองน้ำกระจายอยู่ทั่วไป  จึงสมควรปรับปรุงหนองดังกล่าวให้สามารถเก็บน้ำฝนไว้มากๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภค และการประมง”

ผลการดำเนินงาน ปี 2534

                ขุดลอกหนองน้ำขนาดกว้าง 160 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 1.8 เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้น 1 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

                 ช่วยให้ราษฎรในบริเวณบ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง และบ้านดงขุมข้าว ดำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 472 ครอบครัว หรือ 2,545 คน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการเพาะปลูก ในพื้นที่ 50 ไร่

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve