• โครงการ คลองระบายน้ำสายที่ 8

  จังหวัด นราธิวาส

  ขุดคลองระบายน้ำสายที่ 8...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลองระบายน้ำสายที่ 7

  จังหวัด นราธิวาส

  ขุดคลองระบายน้ำสายที่ 7...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลองระบายน้ำสายที่ 5

  จังหวัด นราธิวาส

  ขุดคลองระบายน้ำสายที่ 5 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยระนอง

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎร ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทรายทอง ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร และมีพระราชดำริให้ กรมชลประทาน พิจารณาหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตร ตามที่ นายไสว ชัยศรี กำนันตำบลปทุมวาปี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้พิจารณาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของราษฎรบ้านพุทธรักษา บ้านนางอย และบ้านบะทอง จังหวัดสกลนคร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง

  จังหวัด นราธิวาส

  ขุดคลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลองระบายน้ำปลักปลา-โคกกระท่อม

  จังหวัด นราธิวาส

  ขุดคลองระบายน้ำปลักปลา-โคกกระท่อม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำบ้านโคกโบร

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้าน โคกโบร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงพื้นที่ดินพรุเพื่อเลี้ยงปลาสลิด

  จังหวัด นราธิวาส

  ปรับปรุงพื้นที่ดินพรุเพื่อเลี้ยงปลาสลิด...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำตาลโกน

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำโคกกูแว

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างสถานีสูบน้ำโคกกูแว ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำโคกกูแว/โคกกูแวขยาย

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างคลองส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดขยายและปรับปรุงอาคารประกอบคลองโคกไผ่-คลองลานสายที่ 14 มูโนะ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างและขุดขยายคลองโคกไผ่-คลองลาน และคลองระบายน้ำเปรี้ยว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 13

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 13...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 11

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 11 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 10

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 10 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองลาน

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองลาน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองกวั่ง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำบ้านเกาะสะท้อน

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คันกั้นน้ำศรีพงัน-ปูยู

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างคันกั้นน้ำ...

  อ่านต่อ »

1 ...456789101112...238( 4,741 โครงการ )

curve