โครงการ ระบบส่งน้ำบ้านเกาะสะท้อน

สถานที่ตั้ง

ตำบล เกาะสะท้อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ระบบส่งน้ำบ้านเกาะสะท้อน

ตำบลเกาะสะท้อน

อำเภอตากใบ

จังหวัดนราธิวาส

พิกัด 48 MSN  727888  ระวาง 5421

แผนที่มาตราส่วน 1:50,000

พระราชดำริ

                   วันที่  5  กันยายน  2527  ณ  ประตูระบายน้ำปูยูและระบบส่งน้ำที่เกาะสะท้อน  โครงการชลประทาน      มูโนะ  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า

               ...โครงการชลประทานมูโนะ  เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะมีประโยชน์รวมกันหลายด้าน  เช่น  ป้องกันน้ำเค็ม  การระบายน้ำ  และเก็บกักน้ำจืดไว้ใช้เพื่อการชลประทาน  ฯลฯ  โครงการนี้มีอาคารสำหรับการควบคุมน้ำจำนวนมาก  เพื่อให้การระบายน้ำ  การเก็บน้ำ  และการส่งน้ำไปให้พื้นที่เพาะปลูกในช่วงเวลาต่าง ๆ  กันนั้นเป็นไปด้วยดีและเกิดประโยชน์กับพื้นที่ทั่วไปอย่างทั่วถึง  จึงสมควรจัดทำคู่มือขึ้นไว้ใช้ปฏิบัติ  และแนะนำกลุ่มราษฎรที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป...

          ...ราษฎรเขตตำบลเกาะสะท้อน  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  พื้นที่ประมาณ  10,000  ไร่ จะได้รับประโยชน์จากการชลประทานมูโนะเป็นอย่างมาก  เพราะสามารถ  ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ได้แล้ว  และสามารถส่งน้ำจืดจากคลองปูยูเข้าไปช่วยการทำนาได้ตลอดปี  สมควรจัดให้มีการจัดฝึกอบรมราษฎรให้มีความเข้าใจถึงวิธีการส่งน้ำเข้าไปใช้ทำนา และวิธีการระบายน้ำที่ไม่ต้องการออกไป  ตลอดจนวิธีการวิธีการดูแลบำรุงรักษาอาคารต่าง ๆ  ที่ก่อสร้างไว้ด้วย  เพื่อราษฎรจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ชลประทานได้เป็นอย่างดี  และเมื่อพื้นที่ในเขตตำบลเกาะสะท้อนมีน้ำจืดไว้ใช้ตลอดปีแล้ว สมควรส่งเสริมให้ราษฎรใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์อย่างทั่วถึง และควรสนับสนุนให้ราษฎรปลูกพืชที่ขายได้ราคาดีด้วย... (กรมชลประทาน, 2527)

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในการทำการเกษตร

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

 • เพื่อให้สามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกและพัฒนาพื้นที่การเกษตร

ลักษณะโครงการ

 • ข้อมูลอุทกวิทยา
 • -

การบริหารจัดการน้ำ

 • ตรวจสอบ ควบคุม ปริมาณน้ำตามแผนการส่งน้ำในพื้นการเกษตรตามฤดูการเพาะปลูก

ปัญหาและอุปสรรค

 • ด้านโครงสร้าง (ไม่มี)
 • ด้านการบริหารจัดการ (ไม่มี)
 • ด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ (ไม่มี)

แนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหา

 • ด้านโครสร้าง (ไม่มี)
 • ด้านการบริหารจัดการ (ไม่มี)
 • ด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ (ไม่มี)

ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน (ไม่มี)

ระบบส่งน้ำบ้านเกาะสะท้อน

แผนที่ระบบส่งน้ำบ้านเกาะสะท้อน

 • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve