โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองลาน

สถานที่ตั้ง

ตำบล เกาะสะท้อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองลาน

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve