โครงการ ระบบส่งน้ำโคกกูแว/โคกกูแวขยาย

สถานที่ตั้ง

ตำบลกกสะท้อน ตำบล พร่อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ระบบส่งน้ำโคกกูแว/โคกกูแวขยาย

 ตำบลเกาะสะท้อน  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส   พิกัด 48 NFM 765-858

 สิ้นสุด  48 NFM  766-860  ระวาง  5421

 

              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(901) 1. สมควรสร้างระบบเพื่อรับน้ำเปรี้ยวที่ไหล จากพรุบริเวณนี้ทั้งหมดไปลงยังระบบระบายน้ำเปรี้ยวของโครงการมูโนะ (โครงการบ้านโคกกูแว) 2. ควรพิจารณาก่อสร้างระบบส่งน้ำ ไปช่วยพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ต่อจากโครงการบ้านโคกกูแวเพิ่มเติมที่สร้างไว้แล้ว 3. สมควรตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพน้ำที่ไหลออกจากคลองโต๊ะแดงลงคลองมูโนะ ว่ามีปริมาณเพียงพอใช้งาน และน้ำมีคุณภาพดีหรือไม่ หากน้ำมีปริมาณเพียงพอใช้ก็จะสามารถปิดประตูปลายคลอง และประตูปากคลองมูโนะ แล้วใช้แหล่งน้ำจากคลองโต๊ะแดงมาเพิ่มลงในคลองมูโนะ 4. ควรพิจาณาก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบที่บริเวณปากแม่น้ำปากพนัง ห่างจากตัวอำเภอพนังไปทางด้านทิศใต้ประมาณ 4 กิโลเมตร(9 ต.ค. 35 )                        

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

          พื้นที่ได้รับประโยชน์  6,200 ไร่   ราษฎร์ได้รับ ประโยชน์ 3,268  ครัวเรือน

ลักษณะโครงการ

 • ข้อมูลอุทกวิทยา
 • -
 • ก่อสร้างปี 2540  งบประมาณ 39,733,000 บาท

 

การบริหารจัดการน้ำ

 • ตรวจสอบ ควบคุม ปริมาณน้ำตามแผนการส่งน้ำในพื้นการเกษตรตามฤดูการเพาะปลูก

 

ปัญหาและอุปสรรค

 • ด้านโครงสร้าง (ไม่มี)
 • ด้านการบริหารจัดการ (ไม่มี)
 • ด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ (ไม่มี)

แนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหา

 • ด้านโครสร้าง (ไม่มี)
 • ด้านการบริหารจัดการ (ไม่มี)
 • ด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ (ไม่มี)

 

ระบบส่งน้ำโคกกูแว/โคกกูแวขยาย

 

แผนที่ระบบส่งน้ำโคกกูแว/โคกกูแวขยาย

 • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve