โครงการ คลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง

สถานที่ตั้ง

ตำบล โฆษิต อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ขุดคลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve