• โครงการ ขุดลอกหนองโสน

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริ พอสรุปได้ว่า “ควรพิจารณาปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติ ที่มีอยู่ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เช่นหนองปลาดุก หนองเอิงเริง หรือหนองสโน หนองหว้า หรือหนองสนมและหนองอื่นๆ โดทำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 14

  จังหวัด เพชรบูรณ์

 • โครงการ เกษตรวิชญา(พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ)

  จังหวัด เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำริที่จะมอบที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตรเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีช...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์

  จังหวัด เชียงใหม่

  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น ณ บริเวณพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีขอบเขตโครงการประมาณ 8,500 ไร่ ซึ่งมีพระราชประสงค์ให้ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของการศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อหารูปแบบการพัฒนาในด้านต่างๆ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด เชียงใหม่

  ป้องกันรักษาป่าธรรมชาติและฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลาย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

  จังหวัด เชียงใหม่

  ส่งเสริมรษฎรในพื้นที่ให้มีรายได้เสริมจากการดำเนินการฟาร์ม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ

  จังหวัด เชียงใหม่

  ส่งเสริมรษฎรในพื้นที่ให้มีรายได้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์)

  จังหวัด เชียงใหม่

  เป็นการศึกษาวิจัย และอนุรักษ์พรรณพฤกษชาติ ที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นแหล่งข้อมูลทางพันธุกรรม ของกล้วยไม?รองเท้านารีที่มีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ และสามารถเพาะเลี้ยงกล้วยไม?รองเท้านารีซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี อินทนนท์

  จังหวัด เชียงใหม่

  รวบรวมกล้วยไม้ป่าและขยายพันธุ์...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำแม่แรงพร้อมระบบท่อส่งน้ำ

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ ฝายแม่แกนพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด เชียงใหม่

  ฝายพร้อมระบบ ประโยชน์ที่ได้รับ มีน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 800 ไร่ และราษฎร 100 ครัวเรือน มีน้ำอุปโภค-บริโภค ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยปลาปรุง (ระบบส่งน้ำ)

  จังหวัด เชียงใหม่

  ระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำยอนพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำคำปลาขาว

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยกุดเต่า

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโศก

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหอย

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านบะหลา

  จังหวัด เชียงใหม่

  พัฒนาแหล่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยนาผาง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

1 ...789101112131415...238( 4,741 โครงการ )

curve