• โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ปะ (อ่างเก็บน้ำห้วยตอง)

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำ ความเป็นมาและพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ตุงติง และทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างประทับทรงงาน นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้นำ นายกล นุตุละ ผู้ใหญ่บ้านแม่ปะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแพงตอนบน

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเรือ

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ 2.1 ล้านลูกบาศก์เมตร สูง 13 เมตร ยาว 640 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ สำนักงาน กปร. รีบดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ “ห้วยทรายขมิ้น” ที่ประสบปัญหาอุทกภัยชำรุดเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา ให้ใช้การได้โดยเร็ว ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยวังแคน

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำโสกนกเต็น

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยอ่าง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำซับคำโรงสี

  จังหวัด สกลนคร

  มีพระราชดำริ เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2527 สรุปว่า ตามลำห้วยสาขาของห้วยซาง ในท้องที่อำเภอบ้านม่วง และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ ในบริเวณที่สภาพภูมิประเทศ และแหล่งน้ำจะอำนวยให้ เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ขาดแคลนน้ำใช้ในการเพาะปลูก และขาดแคลนน้ำสำหรับใช้อุปโภค-บริโภค เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ราษฎรสามารถมีน้ำใช้ท...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยคำผักหนาม

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านปางขุมลีซอ(ฝายน้ำแม่เลย1)

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านปางขุมลีซอ(ฝายน้ำแม่เลย2)

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า (บ่อเก็บน้ำจากท่อส่งน้ำ)

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำความจุ 2,400 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 บ่อ ปรับปรุงหนองดง ความจุ 10,000 ลูกบาศก์เมตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโน๊ะ

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยผ้าห่มปก (ฝายแม่สาวตอนบนพร้อมระบบ)

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำแพง

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพค่ายจุฬาภรณ์

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ...

  อ่านต่อ »

1 ...8910111213141516...238( 4,741 โครงการ )

curve