• โครงการ ฝายห้วยปลวก 5

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ่อสะอือ

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายลำห้วยบ่อแดง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาบึงไฮ/น้ำก่ำ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร-นครพนม และให้พิจารณาดำเนินการขุดลอกลำห้วย หนองน้ำ รวมทั้งสระสาธารณะต่างๆ พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารบังคับน้ำตามความเหมาะสมในเขตตำบลตองโขบ ตำบลนาท่ม และตำบลใกล้เคียง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยวังกอไผ่และระบบผันน้ำลงอ่างเก็บหนองทุ่งมน

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำในลำห้วยวังกอไผ่ พร้อมระบบผันน้ำลงอ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมน และพิจารณาก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำบ้านทุ่งแก และขุดคลองลำห้วยวังกอไผ่ เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ทำการเกษตร และอุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาบึงไฮ

  จังหวัด สกลนคร

  ขุดลอกบึงไฮส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ประตูระบายน้ำปลายคลองมูโนะ(ประตูระบายน้ำปูยู)

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลอง มูโนะ (ปูยู) ช่องระบายน้ำ กว้าง 6 เมตร สูง 5.5 เมตร จำนวน 4 ช่อง ระบายน้ำได้ สูงสุด 200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองฮากน้อย

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2535 ได้มีนายบุญเลิง ขันเพียรแก้ว ราษฎรหมู่บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากน้ำท่วมที่นาได้รับความเสียหายติดต่อกันมา 2 ปี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยจึงได้พระราชทานเสาวนีย์ให้เลขาธิการ กปร. ได้พิจารณาแนวทางช่วยเหลือ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศบริเวณที่พิจารณาจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง อ่างเก็บน้ำห้วยไร่และได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนา ดังนี้ “ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ เพื่อจัดหาน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของสุขาภิบาลอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และสำหรับการเพาะปลูกในบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำด้วย” ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ประตูระบายน้ำปากคลองมูโนะ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างประตูระบายน้ำเป็นอาคารบังคับน้ำขนาดช่องระบายน้ำกว้าง 6.00 เมตร สูง 8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่พรุบาเจาะ-ไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ประตูระบายน้ำปากคลองบาเจาะ-ไม้แก่น)

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างระบบระบายน้ำในพื้นที่โครงการฯ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านดงมะไฟ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังแคนฯ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคำผักหนามฯ ในเขตท้องที่ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ บริเวณที่พิจารณาจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในท้องที่ตำบลดังกล่าว ได้พระราชทานพระราชดำริ ความว่า “ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก หมู่บ้า...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองแวง

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างและอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริ พอสรุปว่า “สมควรขุดลอกหนองแวงและหนองสิม ที่บ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านดงมะไฟใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง สำหรับเลี้ยงสัตว์และใช้ทำกา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบบำบัดน้ำเสียหนองสนม

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานตามโครงการบำบัดน้ำเสียในบริเวณหนองสนม และบริเวณที่น้ำเสียจะไหลลงสู่หนองหาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และได้พระราชดำริพอสรุปได้ว่า “เนื่องด้วยหนองสนมเป็นที่รองรับน้ำเสียประมาณร้อยละ 30 ที่ระบายทิ้งมาจากเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ซึ่งมีประชากรประมาณ 5,500 หลังคาเรือน ควรวางโครงการและก่อสร้างระบบบำบัดน้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร และได้มีพระราชกระแสรับสั่งกับพระอาจารย์แบน ธนากโร และผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราษฎร หมู่บ้านห้วยยาง ดังนี้ 1. ให้พิจารณาจัดสรรที่ดินสาธารณบริเวณระหว่างบ้านห้วยหินกับห้วยยาง โดยให้ผู้ถือครองที่ดินทำกินอยู่เดิมแบ่งปันให้แก่ผู้เดือดร้อน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองสิม

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างและอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พอสรุปว่า “สมควรขุดลอกหนองแวงและหนองสิม ที่บ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านดงมะไฟใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง สำหรับเลี้ยงสัตว์และใช้ทำการเกษตรสำหรับหมู่บ้านอีกด...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองบ่อแตก

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ และการเพาะปลูกในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ และบ้านหนองฮางใหญ่ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน พอสรุปได้ดังนี้ “ควรพิจารณาวางโครงการปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติในเขตตำบลต่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกลำห้วยบ้านป่ารักน้ำหนองไผ่

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ บ้านกุดนาขาม บริเวณหนองดง และพื้นที่การเพาะปลูกในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำหวยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริสรุป “ควรพิจารณาวางโครงการปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติในเขตตำบลต่างๆ ของกิ่งอำเภอ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองจาว

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการเกษตรกรรม สรุปว่า “อาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นประจำในเขตศูนย์ฯ มีหนองเต่าและหนองแฝก ส่วนนอกเขตศูนย์ฯ ในบริเวณบ้านนานกเค้าและบ้านนาคำ มีหนองน้ำกระจายอยู่ทั่วไป ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ

  จังหวัด นราธิวาส

  ให้การศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

1 ...67891011121314...238( 4,741 โครงการ )

curve