โครงการ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำโคกกูแว

สถานที่ตั้ง

บ้านโคกกูแว บ้านโคกทุเรียน ตำบล พร่อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำโคกกูแว

 

ตำบลพร่อน  อำเภอตากใบ

จังหวัดนราธิวาส

พิกัด 48 MSN  708848  ระวาง 5421

แผนที่มาตราส่วน 1:50,000

 

พระราชดำริ

               วันที่  28  กันยายน  2529  ณ บ้านโคกกูแว  บ้านโคกทุเรียน  ตำบลพร่อน  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า

           ...ให้กรมชลประทานวางโครงการและก่อสร้างคลองสำหรับรับน้ำจืดที่มีคุณภาพดีจากคลองมูโนะ ส่งไปใช้เพื่อการชะล้างดินเปรี้ยว  และสำหรับราษฎรใช้เพื่อการเพาะปลูกในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านโคกกูแว  บ้านโคกกระท่อม  บ้านโคกอิฐ  และบ้านโคกใน  ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  โดยคลองที่ขุดนั้นควรรับน้ำคลองมูโนะจากคลองโคกโก  มีแนวระหว่างขอบพรุกับพื้นที่เพาะปลูกไปตามระดับพื้นที่ดินที่มีความเหมาะสม  แล้วส่งน้ำลงคลองโคกกระท่อม  คลองโคกอิฐ  จนถึงคลองโคกไผ่ ซึ่งที่คลองทั้งสามนี้ให้สร้างอาคารอัดน้ำตามความเหมาะสม  เพื่อทดน้ำให้มีระดับสูงและช่วยบังคับน้ำจืดให้ไหลเข้าไปชะล้างผิวดินบริเวณต่าง ๆ  ในเขตโครงการได้สะดวก... (กรมชลประทาน, 2529)

           ...เนื่องด้วยน้ำที่ไหลออกจากพรุโต๊ะแดงมาตามคลองต่าง ๆ  ตามธรรมชาติจะไหลลงแม่น้ำบางนราและคลองมูโนะ  ซึ่งในช่วงต้นฤดูฝนและฤดูแล้งน้ำที่ไหลออกจากพรุเป็นน้ำเปรี้ยว  ทำให้น้ำในคลองมูโนะและน้ำในแม่น้ำบางนรามีคุณภาพไม่ดี เมื่อกรมชลประทานได้ก่อสร้างระบบควบคุมและระบายน้ำเปรี้ยวเพี่อป้องกันและระบายน้ำเปรี้ยวนำลงไปที่ท้ายประตูระบายปลายคลองมูโนะ (ประตูระบายปูยู)  ไว้แล้วประกอบด้วยคลองต่าง ๆ  พร้อมด้วยอาคารบังคับน้ำในคลอง  ได้แก่ คลองปลักปลา  (คลองระบายข้างคลองมูโนะ  ตั้งแต่บริเวณบ้านปลักปลาถึงบ้าน  โคกกูแว)  คลองโคกกระท่อม  คลองโคกอิฐ  คลองโคกไผ่  และคลองลาน  เพื่อทำหน้าที่นำน้ำทั้งหมดไปลงคลอง  ปูยูทางด้านท้ายประตูระบายน้ำ  ซึ่งปัจจุบันสามารถป้องกันน้ำเปรี้ยวมิให้ไหลลงคลองมูโนะได้เป็นอย่างดี  ทำให้น้ำในคลองมูโนะมีคุณภาพดีใช้เพาะปลูกได้ตลอดปีสำหรับน้ำที่ไหลออกจากพรุโต๊ะแดงบริเวณทางด้านเหนือของพรุ  โดยธรรมชาติน้ำจากพรุจะไหลลงแม่น้ำบางนรา  ซึ่งปัจจุบันกรมชลประทานได้สร้างประตูบังคับน้ำปิดกั้นปากแม่น้ำบางนรา  ไว้ทั้งสองทางเพื่อเก็บกักน้ำจืดแล้ว จึงสมควรสร้างระบบเพื่อรับน้ำเปรี้ยวที่ไหลออกจากพรุบริเวณนี้ทั้งหมดไปลงยังระบบระบายน้ำเปรี้ยวของโครงการมูโนะ  (โครงการบ้านโคกกูแว)  ดังกล่าวข้างต้น ที่คลองโคกไผ่  โดยพิจารณาขุดขยายคลองโคกไผ่และคลองลาน  พร้อมกับการปรับปรุงอาคารประกอบที่สร้างไว้แล้วตามความเหมาะสม  และควรตรวจสอบระบบควบคุมและระบายน้ำเปรี้ยวที่สร้างไว้แล้ว  ให้สามารถควบคุมและระบายน้ำเปรี้ยวให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้วย...

           ...ควรพิจารณาก่อสร้างระบบส่งน้ำไปช่วยพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ  ในเขตตำบลพร่อน อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส ต่อจากโครงการบ้านโคกกูแวเพิ่มเติมที่สร้างไว้แล้ว  เพราะอีก  1 - 2  ปีต่อมา  หลังจากก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำโครงการบ้านโคกกูแว  ราษฎรได้รับน้ำจากคลองมูโนะสามารถทำการปลูกข้าวได้ทั้งในฤดูฝน  และฤดูแล้ง  ผลผลิตข้าวได้ประมาณ  35-45  ถังต่อไร่ต่อหนึ่งฤดูการเพาะปลูก ต่างกับแต่ก่อนซึ่งบางบริเวณเพาะปลูกไม่ได้เลย เนื่องจากดินเปรี้ยวบริเวณที่เพาะปลูกได้บ้างจะได้ผลผลิตข้าวเพียง  10  ถังต่อไร่เท่านั้น  โครงการที่ดำเนินการใหม่ให้พิจารณาใช้น้ำจากคลองมูโนะหรือจากแม่น้ำบางนราตามความเหมาะสม…

...เนื่องจากการส่งน้ำเข้าปากคลองส่งน้ำสายหลักของโครงการบ้านโคกกูแวนั้น  สามารถส่งน้ำเข้าคลองได้เต็มที่ในช่วงเวลาที่ระดับน้ำไหลในคลองมูโนะมีระดับสูงเต็มคลอง  นานประมาณ            8  เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับน้ำตามสภาพธรรมชาติในแม่น้ำโก-ลกที่บริเวณปากทางเข้าประตูบังคับน้ำปากคลองมูโนะเป็นหลักในฤดูแล้งเมื่อมีน้ำไหลในแม่น้ำโก-ลกน้อย  จึงเป็นเหตุให้น้ำที่ไหลในคลองมูโนะและน้ำที่ไหลเข้าปากคลองมูโนะมีระดับต่ำ  (บางปีฤดูแล้งระดับ  + 0.50  เมตร  (รทก.))  น้ำที่ไหลในคลองมูโนะ ตลอดสายจึงมีระดับต่ำจนถึงประตูระบายน้ำปลายคลองมูโนะ  (ประตูระบายปูยู)  ทำให้ไม่สามารถทดอัดน้ำขึ้นได้  จึงต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สำหรับเข้าคลองส่งน้ำ  ของโครงการบ้านโคกกูแวในช่วงฤดูแล้งเพื่อส่งน้ำสนับสนุนเกษตรกรที่ทำนาปรัง  ในการนี้สมควรตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำที่ไหลออกจากคลองโต๊ะแดงลงคลองมูโนะว่ามีปริมาณเพียงพอใช้งานและน้ำมีคุณภาพดีหรือไม่  หากน้ำมีปริมาณเพียงพอใช้ก็จะสามารถปิดประตูคลองและประตูปากคลองมูโนะแล้วใช้แหล่งน้ำจากคลองโต๊ะแดงมาเพิ่มลงในคลองมูโนะ  ซึ่งจะสามารถยกระดับน้ำในคลองมูโนะให้ขึ้นสูงจนสามารถไหลเข้าคลองต่าง ๆ  ได้ในช่วงฤดูแล้งโดยไม่ต้องสูบน้ำ…

วัตถุประสงค์โครงการ

          Ÿ เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในการทำการเกษตร

          Ÿ สนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  ในพื้นที่โครงการบางส่วนโดยการเก็บกักน้ำจืดไว้ในคลองระบายน้ำ

          Ÿ เพื่อป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าไปทำความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่โครงการ

          Ÿ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมรักษาระดับน้ำในพรุโต๊ะแดง  ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่ให้น้ำจากพรุโต๊ะแดงเกิดผลกระทบพื้นที่เกษตรของราษฎรที่อยู่บริเวณรอบพรุโต๊ะแดง

 

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

          Ÿ สนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  ในพื้นที่โครงการบางส่วนโดยการเก็บกักน้ำจืดไว้ในคลองระบายน้ำ

          Ÿ เพื่อป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าไปทำความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่โครงการ

          Ÿเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมรักษาระดับน้ำในพรุโต๊ะแดง  ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่ให้น้ำจากพรุโต๊ะแดงเกิดผลกระทบพื้นที่เกษตรของราษฎรที่อยู่บริเวณรอบพรุโต๊ะแดง

ลักษณะโครงการ

 • ข้อมูลอุทกวิทยา
 • -
 • ก่อสร้างปี 2531  งบประมาณ 5,300,000 บาท

 

การบริหารจัดการน้ำ

 • ตรวจสอบ ควบคุม ปริมาณน้ำตามแผนการส่งน้ำในพื้นการเกษตรตามฤดูการเพาะปลูก

ปัญหาและอุปสรรค

 • ด้านโครงสร้าง (ไม่มี)
 • ด้านการบริหารจัดการ (ไม่มี)
 • ด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ (ไม่มี)

แนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหา

 • ด้านโครสร้าง (ไม่มี)
 • ด้านการบริหารจัดการ (ไม่มี)
 • ด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ (ไม่มี)

ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน (ไม่มี)

 

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำโคกกูแว

แผนที่สถานีสูบน้ำโคกกูแว

 • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve