โครงการ พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน

สถานที่ตั้ง

ตำบล คำตากล้า อำเภอ คำตากล้า จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้พิจารณาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของราษฎรบ้านพุทธรักษา บ้านนางอย และบ้านบะทอง จังหวัดสกลนคร

ผลการดำเนินงาน ปี 2544

กรมชลประทาน ได้พิจารณาแนวทางช่วยเหลือและดำเนินการขุดสระน้ำขนาด 1 ไร่ ความจุประมาณ 4,700 ลูกบาศก์เมตร ให้แก่ราษฎร จำนวน 25 ราย ในเขตอำเภอบ้านม่วง จำนวน 14 ครัวเรือน ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จำนวน 1 ครัวเรือน และตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จำนวน 10 ครัวเรือน

ประโยชน์ของโครงการ

ราษฎรได้รับประโยชน์ รวม 25 ครัวเรือน

สระน้ำประจำไร่นาในพื้นที่บ้านบะทอง หมู่ 7 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve