โครงการ คลองระบายน้ำปลักปลา-โคกกระท่อม

สถานที่ตั้ง

ตำบล โฆษิต อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ขุดคลองระบายน้ำปลักปลา-โคกกระท่อม

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve