โครงการ ฝายห้วยระนอง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ปทุมวาปี อำเภอ ส่องดาว จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการฝายห้วยระนอง

จังหวัดสกลนคร

 

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎร ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทรายทอง ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร และมีพระราชดำริให้ กรมชลประทาน พิจารณาหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตร ตามที่ นายไสว  ชัยศรี  กำนันตำบลปทุมวาปี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ

ผลการดำเนินงาน ปี 2543

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดสูง 2 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 2 แห่ง เพื่อช่วยเหลือราษฎร จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 และบ้านหนองเจริญ ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ประโยชน์ของโครงการ

ช่วยให้ราษฎรบ้านหนองแวง และบ้านหนองเจริญ ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร จำนวน 1,831 ครัวเรือน 1,600 คน มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค ทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดปี โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับพื้นที่การเกษตรประมาณ 500 ไร่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve