โครงการ ปรับปรุงบึงสาธารณะหนองคำฮุย

สถานที่ตั้ง

ตำบล แมดนาท่ม อำเภอ โคกศรีสุพรรณ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการปรับปรุงบึงสาธารณะหนองคำฮุย

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งกลุ่มหนองน้ำขนาดเล็กต่างๆ ให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งขุดคลองเชื่อมต่อถึงกันตามความเหมาะสม สามารถใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำให้ราษฎรได้ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้งได้อีกด้วย

ผลการดำเนินงาน ปี 2538

งานขุดลอกหนองคำฮุย ขนาด 94 ไร่ ความลึก 1.7 เมตร เก็บกักน้ำได้ 4,300,000 ลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

1. ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อพื้นที่ 400 ไร่ และราษฎร จำนวน 421 ครัวเรือน หรือ 2,105 คน

2. ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มเติมแก่พื้นที่เพาะปลูกมีผลทำให้ราษฎรมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากเดิม

สภาพพื้นที่หนองคำฮุยที่ยังไม่ได้ดำเนินการขุดลอก จะตื้นเขินเก็บกักน้ำได้น้อย

ราษฎรใช้ประโยชน์เพียงการเลี้ยงสัตว์ และจับสัตว์น้ำในหนอง

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve