โครงการ อ่างเก็บหนองบัวแพ

สถานที่ตั้ง

ตำบล โพนสูง อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำหนองบัวแพ

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

            เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสกลนคร (อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก) สรุปได้ดังนี้ “เนื่องด้วยราษฎรบ้านหนองบัวแพ กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ขอให้ทางราชการขุดคลองหนองบัวแพ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและใช้อุปโภคแห่งเดียวของหมู่บ้าน มีความตื้นเขินและสกปรก หากมีการขุดหนองน้ำใสให้ลึกสามารถเก็บน้ำได้มากและกำจัดสิ่งหมักหมมให้หมดไปแล้วสภาพน้ำในหนองก็จะสะอาดขึ้นได้ จึงเห็นสมควรขุดลอกดินในหนองให้ลึกลงไปให้มากที่สุดพร้อมกับทำทางระบายน้ำล้นและขุดทางระบายน้ำไปเชื่อมกับลำน้ำธรรมชาติที่อยู่ทางทิศใต้ของหมูบ้าน”

ผลการดำเนินงาน ปี 2535

             งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบ 4 แห่ง ขนาดทำนบดิน หลังคันกว้าง 6.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ยาว 2,185 เมตร เก็บกักน้ำได้ประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

              ช่วยให้ราษฎรในบริเวณบ้านหนองบัวแพ จำนวน 128 ครัวเรือนหรือ 859 คน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคเลี้ยงสัตว์และทำการเพาะปลูกในพื้นที่ประมาณ 500 ไร่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve