โครงการ ฝายทดน้ำไอการ์เซ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ศรีสาคร อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำและส่งน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve