โครงการ พัฒนาบึงสะพาน

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาตงวัฒนา อำเภอ โพนนาแก้ว จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ขุดลอกหนองน้ำบึงสะพานส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve