โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อย

สถานที่ตั้ง

ตำบล บงเหนือ อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำคำบากน้อย

บ้านโคกสวัสดี ตำบลบงเหนือ อำเภอแดนดิน จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

            ด้วย นายจีรมิตร  เจียมเจริญอุดมดี ได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการ เพื่อกราบบังคมทูลขอพระราชทานแหล่งน้ำ ในเขตบริเวณบ้านสีสุก ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ เพราะราษฎรในบริเวณดังกล่าวประสบปัญหาความแห้งแล้งมาก ซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณาแล้ว มีความเหมาะสมที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำได้ สำนักราชเลขาธิการจึงได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อ 16 มกราคม 2531

ผลการดำเนินงาน ปี 2532

              1. งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำนบดินสูง 15 เมตร ยาว 900 เมตร หลังคันดินกว้าง 6 เมตร และ

              2. ระบบส่งน้ำความยาว 12.24 กิโลเมตร

ประโยชน์ของโครงการ

               จะช่วยให้พื้นที่การเกษตรประมาณ 3,500 ไร่ ในเขต 4 หมู่บ้านของตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครสามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ตลอดจนช่วยให้ราษฎรจำนวนประมาณ 388 ครัวเรือน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการประมงได้ตลอดปี

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve