โครงการ พัฒนาลุ่มน้ำห้วยปลาหาง (คลองผันน้ำอูน)

สถานที่ตั้ง

ตำบล วาริชภูมิ อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve