โครงการ แก้ไขน้ำเสียเมืองสกลนคร (หนองสนม)

สถานที่ตั้ง

ตำบล ธาตุนาเวง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการแก้ไขน้ำเสียเมืองสกลนคร (หนองสนม)

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

              เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานตามโครงการบำบัดน้ำเสียในบริเวณหนองสนม และบริเวณน้ำเสียจะไหลลงสู่หนองหาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริพอสรุปได้ว่า “เนื่องด้วยหนองสนมเป็นที่รองรับน้ำเสียประมาณร้อยละ 30 ที่ระบายทิ้งมาจากเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ซึ่งมีประชากรประมาณ 5,500 หลังคาเรือน ควรวางโครงการและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้วิธีธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีแบบประหยัด กล่าวคือจัดสร้างบ่อดักสารแขวนลอย ใช้กกอียิปต์ดับกลิ่นผักตบชวาดูดซับสิ่งโสโครกและโลหะหนัก ใช้กังหันน้ำชัยพัฒนา และแผงท่อเดิมอากาศให้กับน้ำเสียตามความเหมาะสม ตลอดจนให้ตกตะกอนก่อนปล่อยน้ำลงหนองสนม เพื่อปรับสภาพน้ำให้ดีโดยผักตบชวาและแสงแดด แล้วจงระบายทิ้งลงหนองหานต่อไป สำหรับผักตบชวาที่ใช้งานนั้นต้องเปลี่ยนออกจากบ่อน้ำเสียเป็นระยะๆ ก่อนที่จะเน่าและเริ่มลดประสิทธิภาพในการแก้ไขน้ำเสีย โดยนำไปทำเชื้อเพลิงหรือปุ๋ยหมักด้วย”          

               เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานตามโครงการบำบัดน้ำเสียในบริเวณหนองสนมและบริเวณที่น้ำเสียจะไหลลงสู่หนองหาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริสรุปได้ว่า “เนื่องด้วยหนองสนมเป็นที่รองรับน้ำเสียประมาณร้อยละสามสิบที่ระบายทิ้งมาจากเขตเทศบาลเมืองสกล ซึ่งมีประชากรประมาณ 5,500 หลังคาเรือน ควรวางโครงการและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้วิธีธรรมชาติ ผสมผสานกับเทคโนโลยีแบบประหยัด”

ผลการดำเนินงาน ปี 2533

                 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ เป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็ก คันกว้าง 2 เมตร ลึก 2.5 เมตร ยาว 300 เมตร และติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ประโยชน์ของโครงการ

                  จะช่วยให้ราษฎรในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร จำนวนประมาณ 5,547 ครัวเรือน หรือ 23,728 คน สามารถระบายน้ำเสียจากตัวเมืองส่วนหนึ่งให้ไหลไปลงรวมกันในบริเวณหนองสนม และดำเนินการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะไหลลงสู่หนองหาน

ผลการดำเนินงาน ปี 2535

                แผนงานบำบัดและแก้ไขน้ำเสีย

1.1  ซ่อมแวมบำรุงรักษาขบวนการบำบัดน้ำเสียตามส่วนต่างๆ พร้อมกับก่อสร้างเพิ่มเติม   ซ่อมแซมกังหันน้ำชัยพัฒนา

1.2  ตรวจสอบและติดตามประเมินผลพร้อมติดตั้งแผ่นไบโอ-ฟิลเตอร์ แผนงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ

ประโยชน์ของโครงการ

            จะช่วยให้น้ำเสียที่ไหลมาจากเขตเทศบาลเมืองสกลนครไหลไปรวมกันในบริเวณหนองสนมและดำเนินการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะไหลลงสู่หนองหาน เพื่อไม่ให้น้ำในหนองเน่าเสียตามไปด้วย

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve