โครงการ ขุดลอกหนองบัวหลวง

สถานที่ตั้ง

อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหนองบัวหลวง

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

            เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ และการเพาะปลูกในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า บ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ และบ้านหนองฮางใหญ่ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน สรุปได้ว่า “ควรพิจารณาปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติในเขตตำบลต่างๆ ของกิ่งอำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ราษฎรบริเวณใกล้เคียงมีน้ำใช้ทำการเพาะปลูกและใช้อุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง”

ผลการดำเนินงาน ปี 2535

กำลังดำเนินงานตามแผนงานจนถึง กันยายน 2535

- ขุดลอกหนองน้ำ ขนาดกว้าง 150 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร เก็บกักน้ำได้ประมาณ 60,000 ลูกบาศก์เมตร

- อาคารท่อรับน้ำ 1 แห่ง

- อาคารท่อส่งน้ำ 1 แห่ง

- ร่องรับน้ำ 1 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

                ช่วยให้ราษฎรในบริเวณบ้านบัวก่าย บ้านหนองนาแซง และหมู่บ้านใกล้เคียง อำเภอวานรนิวาส จำนวน 347 ครอบครัว หรือ 2,060 คน สามารถมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคเลี้ยงสัตว์ และทำการเพาะปลูกในพื้นที่ประมาณ 120 ไร่

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve