โครงการ ขุดลอกหนองขอนแก่น

สถานที่ตั้ง

ตำบล พังขว้าง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหนองขอนแก่น

หมู่บ้านดงขุมข้าว ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

              เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน I , II , III ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริสรุปว่า “ควรพิจารณาปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยทำการขุดลอกและเสริมคันดินรอบบริเวณหนองตามความเหมาะสม เพื่อรับน้ำฝนและน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่สูง เก็บกักไว้ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ต่อไป”

ผลการดำเนินงาน ปี 2534

  •  ขุดลอกหนองขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร
  • อาคารท่อรับน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. 1 แห่ง และท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. 1 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

             ช่วยให้ราษฎรในบริเวณบ้านดงขุมข้าว และหนองปลาดุก ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 239 ครัวเรือน หรือ 1,154 คน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการเพาะปลูกในพื้นที่ประมาณ 100 ไร่

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve