โครงการ ขุดลอกหนองปืน

สถานที่ตั้ง

อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหนองปืน

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

           เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรหนองหมาคาบปลา บ้านจำปา และอ่างเก็บน้ำหนองแบน บ้านธาตุ ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานปรับปรุงแหล่งน้ำ 2 แห่ง นี้ รวมทั้งปรับปรุงหนองน้ำต่างๆ บริเวณนั้นในเขตอำเภอวาริชภูมิ และอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ให้เก็บน้ำได้มากขึ้น

ผลการดำเนินงาน ปี 2535

ขุดลอกหนองน้ำขนาดกว้าง 180 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร เก็บกักน้ำได้ประมาณ 0.1 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งอาคารระบายน้ำล้น 1 แห่ง และท่อส่งน้ำ 2 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

1. ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งประมาณ 300 ไร่

2. มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค สำหรับราษฎรบริเวณบ้านผักตบและหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 198 ครัวเรือน หรือ 1,050 คน

3. เพื่อการเลี้ยงสัตว์และทำการประมง

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve