โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมน

สถานที่ตั้ง

อำเภอ เจริญศิลป์ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

             เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายบ้านสร้างฝาก ภูมิประเทศที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปลวก  บ้านหนองโจด ตำบลโคกศิลา และอ่างเก็บน้ำห้วยพงโพด บ้านสร้างฝาก ตำบลเจริญศิลป์ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ “ควรพิจารณาปรับปรุงหนองทุ่งมนที่บ้านเจริญศิลป์ โดยขุดดินในหนองให้ลึกและพิจารณาเสริมสร้างคันดินกั้นโดยรอบหนองน้ำให้สูงขึ้น พร้อมทั้งควรก่อสร้างฝายทดน้ำในลำห้วยสาขาของห้วยวังคอไผ่ แล้วขุดคลองผันน้ำจากฝายดังกล่าวไปลงหนองทุ่งมนซึ่งจะทำให้หนองทุ่งมนมีน้ำต้นทุนเพิ่มมากขึ้น และสามารถเก็บน้ำไว้ได้”

ผลการดำเนินงาน ปี 2534

             งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและอาคารประกอบขนาดทำนบดินหลังคันกว้าง 6 เมตร ยาว 6,000 เมตร สูง 30 เมตร และอาคารประกอบ 19 แห่ง ปริมาณน้ำเก็บกัก 3 ล้านลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

             ช่วยให้ราษฎรในบริเวณบ้านทุ่งมน บ้านหนองแสงน้อย บ้านหนองน้อย ตำบลทุ่งแก และบ้านเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 710 ครัวเรือน หรือ 3,847 คน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ ได้ตลอดปี และใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาของกิ่งอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ในโอกาสต่อไปด้วย นอกจากนี้ยังสมารถมีน้ำสำหรับสนับสนุนการเพาะปลูกในพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ ได้ตลอดปีอีกด้วย

   

ผลการดำเนินงาน ปี 2535

            งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 2.9 ล้านลูกบาศก์เมตร และอาคารประกอบ 19 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

             ช่วยให้ราษฎรในบริเวณบ้านทุ่งมน บ้านหนองแสงน้อย บ้านเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 710 ครัวเรือน หรือ 3,847 คน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ ได้ตลอดปี และใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาของกิ่งอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ในโอกาสต่อไปด้วย นอกจากนี้ยังสามารถมีน้ำสำหรับสนับสนุนการเพาะปลูกในพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve