โครงการ ขุดลอกหนองกุดแดง

สถานที่ตั้ง

ตำบล โคกศิลา อำเภอ เจริญศิลป์ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหนองกุดแดง

จังหวัดสกลนคร

 

เรื่องเดิม

                        เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศที่พิจารณาจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปลวก บ้านหนองโจด ตำบลโคกศิลา และอ่างเก็บน้ำด้วยพงโพด บ้านสร้างฟาก ตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนา สรุปได้ว่า “ควรพิจารณาจัดหาน้ำเพาะปลูก และน้ำอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกศิลา ตำบลโคกศิลา โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเต้า หากมีปัญหาเรื่องที่ดินก็ควรพิจารณาก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำตามลำห้วยกุดแดง พร้อมทั้งขุดและขยายลำน้ำด้านเหนือฝาย”

ผลการดำเนินงาน ปี 2535

- ขุดลอกหนองน้ำขนาดกว้าง 150 เมตร ยาว 260 เมตร ลึก 2.5 เมตร เก็บกักน้ำได้ประมาณ 70,000 ลูกบาศก์เมตร

- อาคารรับน้ำ 1 แห่ง

- อาคารระบายน้ำ 1 แห่ง

- ท่อส่งน้ำ 1 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

ช่วยให้ราษฎรในบริเวณบ้านโคกศิลา และหมู่บ้านใกล้เคียง ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร สามารถมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการเพาะปลูก พื้นที่ประมาณ 150 ไร่ 

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve