โครงการ ขุดลอกหนองหาน

สถานที่ตั้ง

ตำบล หนองแปน อำเภอ เจริญศิลป์ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหนองหาน

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

           เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนา สรุปได้ว่า “ควรขุดลอกลำห้วยและหนองน้ำต่างๆ ในเขตลุ่มน้ำยาม พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำที่บริเวณปากลำห้วยเหล่านั้น เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และปลูกพืชผักสวนครัวในฤดูแล้ง”

ผลการดำเนินงาน ปี 2535

- ขุดลอกหนองน้ำขนาดกว้าง 200 เมตร ยาว 300 เมตร

- อาคารรับน้ำ 1 แห่ง ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร

- อาคารระบายน้ำล้น 1 แห่ง

- ท่อส่งน้ำ 2 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

1. ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง ประมาณ 200 ไร่

2. มีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการประมง สำหรับราษฎรบริเวณบ้านนาสีนวล บ้านนาสีนวลนอก และหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 186 ครัวเรือน หรือ 1,169 คน

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve