โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์

สถานที่ตั้ง

ตำบล ยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

                   เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดเพชรบุรี และมีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน โดยพระราชทานคำแนะนำให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์โดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่อาศัยตามหมู่บ้านต่าง ๆ ริมห้วยแม่ประจันต์ ให้มีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคตลอดปี นอกจากนั้นยังช่วยระบายน้ำลงมาเสริมให้กับโครงการชลประทานเพชรบุรีในระยะที่ขาดแคลนน้ำ และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูน้ำนอง เพื่อบรรเทาอุทกภัยของโครงการชลประทานเพชรบุรีให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กรมชลประทานได้จัดทำรายงานเบื้องต้นขึ้น แต่เนื่องจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์เป็นโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งรัฐบาลขณะนั้นมีนโยบายที่จะชะลองานก่อสร้างขนาดใหญ่ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ดังนั้น จึงเลื่อนการก่อสร้างโครงการออกไป

 

                   ต่อมาได้มีราษฎรร้องเรียนเนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงได้มีหนังสือที่ นร 0111/17208 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2530 ถึงกรมชลประทานให้พิจารณาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประกอบกับมีราษฎรทำหนังสือถึงกรมชลประทาน เรื่องขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ กรมชลประทานได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว สมควรให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำไว้ทางต้นน้ำของลำห้วยแม่ประจันต์ โดยดำเนินการเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง

 

ผลการดำเนินงาน

                   โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ฯ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ประเภทเขื่อนดิน ปิดกั้นลำห้วยแม่ประจันต์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2539 ความยาวของสันเขื่อน 2,105 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 8 เมตร ความสูง 21.6 เมตร ความจุปริมาณน้ำที่ระดับกักเก็บ 42.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2549

 

ระหว่างการก่อสร้าง

 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

                   

                   

 

เนื่องจากลำห้วยแม่ประจันต์มีสภาพแคบและตื้นเขินมาก ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งได้ กรมชลประทานได้สำรวจและวางแผนก่อสร้างฝายทดน้ำ และขุดลอกลำห้วยแม่ประจันต์ในเขตตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 แห่ง คือ ฝายทดน้ำบ้านท่าตะคร้อ ฝายทดน้ำบ้านหนองรี และฝายทดน้ำบ้านทุ่งเคล็ด เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดังกล่าว

 

ฝายทดน้ำในลำห้วยแม่ประจันต์

 

สภาพป่าบริเวณใกล้เคียง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ในปี 2549 สามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัย โดยไม่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
  2. เป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือด้านการเพาะปลูกในฤดูฝน จำนวน 35,000 ไร่ และในฤดูแล้ง จำนวน 10,000 ไร่ โดยตั้งแต่ช่วงฤดูแล้งในปี 2549 ได้ส่งน้ำลงลำห้วยแม่ประจันต์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎรในพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำตลอดมา

 

พื้นที่รับประโยชน์

 

แผนที่โครงการ

                                                                                                          

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve