โครงการ ฝายห้วยระนอง

สถานที่ตั้ง

ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว ตำบล ปทุมวาปี อำเภอ ส่องดาว จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve