โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่

สถานที่ตั้ง

ตำบล โพธิไพศาล อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่

ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดสะกอย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานทบทวนการพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านกุดสะกอยและหมู่บ้านใกล้เคียงให้มีน้ำใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค ตามที่ราษฎรตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ได้ขอพระราชทานพระกรุณาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี ๒๕๓๕ ให้ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยหินชะแนนใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำแต่มีเหตุให้ต้องชะลอโครงการเนื่องจากมีปัญหาการกว้านซื้อที่ดินเพื่อหวังค่าทดแทนทรัพย์สิน

ผลการดำเนินงาน ปี 2547

ได้ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น ยาว ๓๙๐ เมตร สำหรับการก่อสร้างทำนบดินและระบบส่งน้ำคาดว่าจะก่อสร้าง แล้วเสร็จทั้งโครงการภายในปี ๒๕๕๐

ผลการดำเนินงาน ปี 2548

กรมชลประทานได้วางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุประมาณ ๑๒.๕  ล้านลูกบาศก์เมตร ไว้ ๔ ปี คือ พ.ศ. ๒๕๓๙–พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เมื่อได้ทำการก่อสร้างมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของโครงการ กรมชลประทานก็ได้ชะลอโครงการเนื่องจากมีกลุ่มบุคคลเข้ามากว้านซื้อที่ดินและปลูกต้นไม้หวังรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน  ต่อมาเมื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แล้ว กปร. จึงให้การสนับสนุนงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อทำการก่อสร้างในส่วนที่เหลือซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ ๒๕๕๐

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้มีแหล่งน้ำขนาดความจุ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมได้ ๘,๐๐๐ ไร่  ทำให้ราษฎร ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑,บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๒,บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖, บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ ๗, และบ้านโพธิไพศาล หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ๑,๐๑๕ ครัวเรือน ๔,๗๐๘ คน และราษฎร ๓ หมู่บ้าน ได้แก่บ้านโพนจาน หมู่ที่ ๒, บ้านห้วยไร่ และบ้านดงคำ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนจาน  อำเภอโพนสวรรค์ ๕๙๒ ครัวเรือน ๒,๗๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๖๐๗ ครัวเรือน ๗,๔๑๘ คน มีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี ทั้งนี้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ดูแลโครงการและการใช้น้ำด้วยแล้ว

                      ขณะทำการก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นของอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve