โครงการ อ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง

สถานที่ตั้ง

ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

1.  ชื่อโครงการ  อ่างเก็บน้ำโปงกระทิง

2.  สถานที่ตั้ง ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี

3.  พระราชดำริ 

4.  ผลการดำเนินการ    

                            กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุ 280,000 ลูกบาศก์เมตร

 

6.  ประโยชน์ที่ได้รับ      - ใช้ในการผลิตน้ำประปา ช่วยบรรเทาความขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ของราษฎร  ในหมู่บ้านโป่งกระทิง  1,000 ครัวเรือน

                                   - ช่วยเหลือการเพาะปลูก

7.  แผนที่  โครงการอ่างเก็บโป่งกระทิง

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve