โครงการ ฝายทดน้ำห้วยปลวก 6

สถานที่ตั้ง

ตำบล ธาตุทอง อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างฝายทดน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve