โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยตาลโกน

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาแต้ อำเภอ คำตากล้า จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาลโกน

จังหวัดสกลนคร

 

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2538 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปิดกั้นลำห้วยตาลโกนบริเวณใกล้แม่น้ำสงคราม เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค ทำการเกษตร และประมงในฤดูแล้ง ตามที่ เจ้าอาวาสวัดเสนานฤมิตรได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน

ผลการดำเนินงาน ปี 2540

ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเก็บกักน้ำได้เต็ม 7.8 ล้านลูกบาศก์เมตร แล้วราษฎรบริเวณใกล้เคียงได้ออกจับปลาในบริเวณอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมาก

ประโยชน์ของโครงการ

1. ราษฎร จำนวน 13 หมู่บ้าน ของตำบลนาแต้ และตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร มีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และอุปโภค-บริโภค

2. ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงในพื้นที่การเกษตร จำนวน 2,000 ไร่

อาคารระบายน้ำล้น ขนาด 35 เมตร ยาว 107 เมตร สูง 4 เมตร 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve