โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) เมืองโพนโฮง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สถานที่ตั้ง

จังหวัด สปป.ลาว

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67)

เมืองโพนโฮง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

เรื่องเดิม

                 ในปี 2533 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงิน 12 ล้านกีบ ให้กับนายนิคม ตันเต็มทรัพย์ เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำ สปป.ลาว

มอบให้กับอาจารย์คำแพง แก้วหนูเพ็ด ก่อสร้างอาคารเรือนนอน และได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) อย่างต่อเนื่อง

                  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริในการช่วยเหลือโรงเรียนฯ สรุปความได้ว่า ให้พิจารณาช่วยเหลือก่อสร้างอาคารนอนหญิงเพิ่มเติม 1 หลัง ให้เพียงพอกับปริมาณนักเรียนที่ยังขาดแคลน และให้พิจารณาช่วยจัดหาน้ำสำหรับบริโภคแก่โรงเรียนให้เพียงพอ

                  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช  ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. สรุปความได้ว่า ได้มีการส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนอย่างเพียงพอแล้ว เห็นสมควรเน้นการส่งเสริมด้านวิชาการให้กับนักเรียนต่อไป และให้ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และจัดทำห้องปฏิบัติการให้กับโรงเรียนฯ

 

ผลการดำเนินงานปี 2561

                 การดำเนินงานที่ผ่านมา กรมชลประทาน ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี 2560

                 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่ออาคารห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) ว่า “อาคารมั่นมิตร” หมายถึง อาคารที่นำมาซึ่งมิตรภาพอันแน่นแฟ้นมั่นคง 

                 และเมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 2560 ได้ส่งมอบอาคารเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อเปิดใช้งานด้านการเรียนการสอน และจัดฝึกอบรมให้ความรู้วิทยาศาสตร์แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ฯ หลัก 67 อย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

อาคารมั่นมิตร ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ห้อง

การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ภายในอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 

                ในปีงบประมาณ 2561 มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

               1. กิจกรรมซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง กรมชลประทาน ดำเนินการกิจกรรมซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรือนนอนสิรินธรหลังที่สอง สาม และสี่ ฝ้าเพดานอาคารโรงอาหาร ฝ้าเพดานเรือนพยาบาล ปรับปรุงแท็งก์เก็บน้ำ ติดตั้งกันสาดอาคารทดลองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการกิจกรรมซ่อมบำรุงระบบน้ำประปาบาดาลของโรงเรียนหลัก 67 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนกันยายน 2562

                2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ศึกษาดูงานในไทย ระดับ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ 1 รุ่น และระดับ ครู นักเรียน 1 รุ่น

   คณะทำงานฝ่ายไทย และฝ่าย สปป.ลาว

ร่วมประชุมแผนการดำเนินงาน

 

ระบบประบาบาดาลของโรงเรียนหลัก 67

ที่ดำเนินการปรับปรับปรุงซ่อมแซม

                              

ประโยชน์ที่ได้รับ

                    นักเรียนได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียน เช่น เรือนนอน โรงอาหารเรือนพยาบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น ระบบน้ำประปาบาดาลในโรงเรียนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ และถูกหลักอนามัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

ผลการดำเนินงาน ปี 2562

                    ในปีงบประมาณ 2562 กรมชลประทานดำเนินการ ดังนี้

                    1. พื้นที่รวม 199.2 เมตร ปรับปรุงด้านหลังอาคารสโมสร กว้าง 8.3 เมตร ยาว 9.3 เมตรพร้อมติดตั้งพัดลมเพดาน 7 ตัว และติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต 5 จุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนมกราคม 2563

                    2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ศึกษาดูงานในไทย ระดับ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ 1 รุ่น และระดับ ครู นักเรียน 1 รุ่น

                                      

อาคารสโมสร บริเวณที่จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

 

                                      

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ศึกษาดูงานในไทย ระดับ ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

                    ทำให้นักเรียน ครูอาจารย์ และบุคลากร ในโรงเรียนมีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เช่น การประชุม จัดการแข่งขันฝึกทักษะวิชาการ และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลด้านวิชาการได้หลากหลาย และสามารถฝึกทักษะทางด้านเทคโนโลยีผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในโรงเรียนได้ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และวัฒนธรรมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

curve