ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด พิจิตร วันที่ 17 มิถุนายน 2556

พระราชดำริ

ควรแนะนำให้เกษตรกรทำการผลิตเน้นที่บริโภคเองด้วย ไม่ใช่ขายอย่างเดียว ถ้าขายอย่างเดียวก็ต้องไปซื้อมากิน

สถานที่

โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

curve