ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นครนายก วันที่ 06 ธันวาคม 2556

พระราชดำริ

ดินซึ่งจะมาเพาะกล้าในกระบะจะต้องเป็นดินที่สะอาดไม่มีสิ่งเจือปน

 

สถานที่

แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

curve