• พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 02/05/2556

  ให้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรและโรงเรียน เพื่อให้มีน้ำเพียงพอในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนและประกอบอาชีพของราษฎร และมีพระราชกระแสเพิ่มเติมว่า จะสร้างได้เมื่อไร ต้องเร็วหน่อย เพราะบริเวณนี้มีข้อมูลผลผลิตพืชผลต่ำ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด น่าน 04/03/2556

  ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มเติมให้กับราษฎรได้ใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เนื่องจากราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด น่าน 01/03/2556

  เรื่องการส่งเสริมการปลูกสตรอเบอร์รี่ ให้เฝ้าระวังเรื่องการใช้สารเคมีในแปลงสตรอเบอร์รี่ ซึ่งหากเกษตรกรใช้มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเพาะปลูกแมคคาเดเมีย จะเป็นอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด น่าน 01/03/2556

  ให้เร่งรัดจัดทำเส้นทาง(ถนนป่าขุนแม่ตื่น ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร) ช่วยเหลือราษฎร ตำบลสบโข่ง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ชุมพร 13/02/2556

  เนื่องจากยังมีปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎรบ้านคลองกลาง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จึงควรพิจารณาดำเนินการปรับปรุงระบบส่งน้ำของอาคารอัดน้ำคลองกลางเพิ่มเติม โดยการขยายต่อท่อให้ยาวขึ้นอีกประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้จำนวน 450 ไร่ ราษฎรประมาณ 300 ครัวเรือน ได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค ตามคำกราบบังคมทูลของนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ชุมพร 13/02/2556

  ให้พิจารณาก่อสร้างฝายคลองตายุทธ์พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อให้โรงเรียนบ้านสวนเพชร และราษฎรบริเวณใกล้เคียงใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ชุมพร 13/02/2556

  ควรพิจารณาส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่ บางบริเวณขณะนี้สามารถเลี้ยงและนิยมนำไข่เป็ดมาทำไข่เค็มได้ดี น่าจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้อีกมาก...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ชุมพร 13/02/2556

  ครูใหญ่กราบบังคมทูลว่า บางบริเวณดินไม่ดี ไม่สามารถปลูกพืชได้ จึงควรพิจารณาปรับปรุงดิน โดยนำดินมาวิเคราะห์หาปัญหาว่าขาดธาตุอาหารอะไร แล้วพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ก็จะสามารถใช้พื้นที่ในการปลูกพืชได้อีกมาก จึงจะมีผลผลิตเข้าสู่โรงครัวของโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี 13/02/2556

  ให้พิจารณาจัดทำหลักสูตรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการชลประทานเบื้องต้น แก่นักเรียน รวมทั้งให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการชลประทาน โดยเฉพาะการส่งน้ำในแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้แก่นักเรียน และราษฎรในพื้นที่ได้ฝึกปฏิบัติด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี 12/02/2556

  ให้พิจารณาซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำของฝายบ้านยางโพรง ซึ่งปัจจุบันชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทำภัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี 12/02/2556

  สำหรับโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสบ้านหินตั้ง บริเวณพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านทิไล่ป้า ตำบลไล่โว อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้พิจารณาเร่งรัดปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสบ้านหินตั้ง ให้มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็น ให้สามารถใช้ทำการสอนได้อย่างต่อเนื่อง...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นครศรีธรรมราช 11/02/2556

  ให้พิจารณาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมของราษฎรบ้านปูนะ ตำบลเทิดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง ให้สามารถสัญจรไปมาให้ได้ โดยเฉพาะในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร คนเจ็บสามารถเดินทางไปโรงพยาบาลในเมืองได้ อาจพิจารณาปรับปรุงทำเป็นจุดๆ ที่สำคัญเป็นทางขนาดเล็ก ไม่ต้องใหญ่มากนัก แต่ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย และส่งเสริมการปลูกต้นไม้สองข้างทางด้วย สำหรับลำห้วยที่ถูกกถนนขวางกั้น อาจแก้ไขโดยสร้าง Check Dam เพื่อ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นครศรีธรรมราช 11/02/2556

  ที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน จังหวัดราชบุรี มีเด็กพิการในขณะที่แม่อายุยังน้อย หากสามารถส่งให้เรียนหนังสือให้มากขึ้น ให้มีความรู้ มีอาชีพ ก็จะสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกพิการให้ได้ดีไปด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นครศรีธรรมราช 11/02/2556

  ที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เด็กสัญชาติไทยอ่านภาษาไทยไม่ออก ให้พิจารณาแก้ไขโดยเร่งด่วนด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงราย 07/02/2556

  ให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงเรียนบ้านจะดี โดยพิจารณาหาที่เก็บน้ำเพิ่มเติม อาจเป็นถังน้ำเพิ่มขึ้นและนำเครื่องกรองน้ำของอาชีวะมาดำเนินการตามที่ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานว่า ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทำให้บางครั้งโรงเรียนต้องปิดเรียบน และจำเป็นต้องต่อน้ำมาจากที่อื่นที่อยู่ห่างไกล...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงราย 06/02/2556

  ให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งราษฎรบริเวณใกล้เคียง โดยการก่อสร้างฝายห้วยแม่คำน้อยและฝายห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ำและถังพักน้ำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้โรงเรียนและราษฎรใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับการดื่มของโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ทั้งนี้ ให้กรมชลประ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงราย 06/02/2556

  ให้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนในเรื่องความรู้ด้านช่างทางการเกษตร โดยให้นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา มาทำการสอนที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ได้มีความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงราย 06/02/2556

  ในส่วนของงานก่อสร้างของกรมชลประทานนั้น ทรงมีพระราชดำริให้นำนักเรียนในพื้นที่มาเรียนรู้นับตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้างโครงการ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักเรียนได้นำองค์ความรู้ ทั้งด้านฟิสิกซ์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ มาใช้จริง และควรจัดให้นักเรียนได้ไปดูงานโครงการพระราชดำริ เช่น โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแม่จัน ซึ่งมีเครื่องมือเครื่องจักราจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาการต่าง...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงราย 06/02/2556

  ให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียน วัดหนองบัวพิทยา รวมทั้งราษฎรบริเวณใกล้เคียงที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยการก่อสร้างฝายห้วยก้างปลาพร้อมระบบส่งน้ำและถังเก็บน้ำ รวมทั้งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยก้างปลาพร้อมปรับปรุงเหมืองฝายเดิมของราษฎรให้สามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำให้กับโรง...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด เชียงราย 05/02/2556

  ให้ปรับปรุง พระตำหนัก และอาคารต่างๆ ในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ที่มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี โดยให้ใช้วัสดุที่คงทนต่อสภาพอากาศและให้คงรูปแบบของสถาปัตยกรรมเดิมไว้ ซึ่งสำนักงาน กปร. จะได้มีการประสานงานกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงต่อไป...

  อ่านต่อ »

123456...50( 981 พระราชดำริ )

curve