ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด น่าน วันที่ 04 มีนาคม 2556

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มเติมให้กับราษฎรได้ใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เนื่องจากราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

 

สถานที่

โรงเรียนบ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

curve