ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด น่าน วันที่ 01 มีนาคม 2556

พระราชดำริ

ให้เร่งรัดจัดทำเส้นทาง(ถนนป่าขุนแม่ตื่น ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร) ช่วยเหลือราษฎร ตำบลสบโข่ง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

สถานที่

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

curve